header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Infohoek - Veilig sportklimaat

Veilig Sport Klimaat

MHC De Reigers heeft als doel een sociaal veilige verenigingscultuur te creëren en te behouden. Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.

Normen en waarden/ basiswaarden

De vereniging heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Die basiswaarden zijn:

·Plezier

·Respect

·Eerlijkheid

·Betrokkenheid

·Sportiviteit

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van MHC De Reigers. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

Gedrags- en omgangsregels

Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van MHC De Reigers de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen degeformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur. Het bestuur onderzoekt in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de beschuldiging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de incidentopvolging. De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als de vertrouwenscontactpersoon voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp. Bij voorkeur blijft een vertrouwenscontactpersoon zoveelals mogelijk uit de incidentopvolgingen.

Voorbeeld gedrags-en omgangsregels

1.Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.

2.Ik houd rekening met de grenzendie een ander aangeeft.

3.Ik val de ander niet lastig.


4.Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

5.Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van

6.MHC De Reigers

7.Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

8.Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.

9.Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

11.Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk levenof uiterlijk.

12.Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander.

13.Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage.

Aannamebeleid vrijwilligers

Het is van belang te weten wie de begeleiders en vrijwilligers van MHC De Reigers zijn, met in het bijzonder diegene die werken met kwetsbare doelgroepen. Veel begeleiders en vrijwilligers van

MHC De Reigers zijn zelf spelend lid van de vereniging en daarom bekend bij ons als bestuur. Maar het blijft belangrijk om onderstaande procedure te volgen wanneer iemand wil starten als vrijwilliger.

Dit geldt voor:

·Trainers;

·Assistent trainers en hulptrainers;

·Alle commissieleden die in direct contact staan met leden

Kennismakingsgesprek

Het verantwoordelijke bestuurslid voert altijd een kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers. Daarin vragen we naar de motivatie van de potentiële vrijwilliger om een functie uit te oefenen bij

MHC De Reigers. De nieuwe vrijwilliger kan worden gevraagd een referentie op te geven. Indien nodig, te besluiten door het bestuurslid dat het kennismakingsgesprek voert, zullen we contact opnemen met de referentie om het verhaal van de nieuwe vrijwilliger te controleren.

Verklaring Omtrenthet Gedrag

Iedere vrijwilliger die op vaste basis bij MHC De Reigers met jeugd omgaat, zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Dit kan gratis via de vereniging. Daarnaast zullen alle begeleiders de gedragsregels moeten ondertekenen. De gedragsregels zijn te downloaden in achter de log in van de website.

Benoeming middels besluit Bestuur

Tijdens een bestuursvergadering zal het bestuur formeel een besluit nemen over de benoeming van de begeleider of vrijwilliger.

Verklaring onderwerping Tuchtrecht

Aan alle vrijwilligers en betaalde krachten (die niet lid zijn van de bond) wordt gevraagd om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag.

Verklaring Onderwerping Tuchtrecht wordt gekoppeld aan het ondertekenen van de gedragscode. Voor leden van de sportbond is een gedragscode zonder VOT artikel, voor niet- leden is er een exemplaarmet het VOT artikel.

Vertrouwenscontactpersoon

MHC De Reigers wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er helaas momenten en gebeurtenissen zijn waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Ook kan er sprake zijn van een (langdurige) situatie waarin jij gedrag ervaart in een situatie als (grens)overschrijdend terwijl anderen zeggen dat het niet zo is. Binnen "De Reigers” willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen "De Reigers” een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt waar je laagdrempelig een vraag of zorg rondom (ongewenst) gedrag neer kunt leggen om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: even overleggen en er over praten met als doel dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling voorkomen kan worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van "De Reigers”?

Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen je team of binnen de club, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

·pesten en gepest worden;

·het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

·grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

·een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

·je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

·je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;

·iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

·het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van (naamhockeyvereniging) op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Je vraag neerleggen bij een vertrouwenscontactpersoon betekent ook dat het vertrouwelijk blijft. Het uitgangspunt is altijd de vraag vertrouwelijk bespreken en samen kijken naar de mogelijkheden. Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, worden enkel gedeeld of besproken wanneer jij daar:

·toestemming voor hebt gegeven

·van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Naam Hockeyvereniging-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen naam hockeyvereniging-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten "De Reigers”.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen "De Reigers”. Vertrouwenscontactpersoon: Linda ter Elst, Praktijk-Eigenwijs is bereikbaar telefonisch op 06-10108378 of via e-mail:[email protected].

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Protocol Incidenten

Melding incidentGrensoverschrijdend gedrag, Seksueleintimidatie en misbruik

Na een melding doorloopt een bestuurslid in 5 stappen een incident of melding als denkproces. Waar heb ik als bestuurslid mee te maken, en wat is het kader waarin ik handel? De stappen die worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze volgorde staat niet vast en kan in de praktijk anders verlopen. Waar het om gaat, is dat de op enig moment in het proces alle stappen zijn doorlopen, voordat men besluit om al dan niet een meldingte doen bij de aanklagers.

1.Kennisnemen van het incident

2.Handelingskader

3.Hoor- en wederhoor gesprek2

4.Afweging van het incidenten grensoverschrijdend gedrag

5.Afweging meldplicht en opvolging

Stap 1 t/m 3 zijn stappen die het bestuurslid van een vereniging in eerste instantie doorloopt. Maak gebruik van de hulplijnen voor overleg,nadrukkelijk bij fysiekeseksuele intimidatie meldingen.

Tijdens stap 4 gaan het bestuurslid van de vereniging en de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond gezamenlijk in overleg.

Tijdens stap 5 wordt er de afweging gemaakt voor melden onder de meldplicht SI en verder tuchtrechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt de oplossing van het incident en hulpverlening besproken

Meldplicht seksuele intimidatie en misbruik

De meldplicht seksuele intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden en anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF. Dit is belegd in het reglement Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport november 2018 (hierna Blauwdruk SI) . Daarbij is in de Blauwdruk SI de meldplicht voor begeleiders vastgelegd. Wie door de bond niet als begeleider wordt gezien is vastgelegd per bond en met verenigingen gecommuniceerd.

Vertrouwenscontactpersonen van een vereniging, en vertrouwenscontactpersonen van een bond en medewerkers van het Centrum Veilige Sport Nederland vallen niet onder de sport meldplicht. Zij vallen wél onder de burger strafrechtelijke meldplicht bij verkrachting of moord.

Protocol agressie

De vereniging wil haar leden, vrijwilligers en bezoekers de gelegenheid bieden om in een sportieve, prettige en veilige omgeving te voetballen en/of te supporten. Agressie en geweld horen daar niet bij. Toch kunnen er incidenten plaatsvinden. Met dit protocol wil de vereniging duidelijke afspraken maken wat te doen bij incidenten van agressie en geweld.

Wat verstaat MHC De Reigers onder agressie en geweld?

Iedere gewelddadige intimiderende, seksistische en/of discriminerende uitlating of gedraging naar personen of goederen en elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder vallen bijvoorbeeld schelden, aannemen van een dreigende houding, bedreigingen uiten, schoppen, slaan, belemmeren van de doorgang, bedreiging met een scherp voorwerp, verwonden, spugen, vernielen van materiaal, etc.

Wanneer is dit agressieprotocol van toepassing?

Dit protocol is van toepassing bij agressie en geweld op het terrein van MHC De Reigers. Daarmee is dit protocol van kracht op de velden, langs de lijn, in de kleedkamer, in de kantine, op de parkeerplaats (al is deze grond in het bezit en onder beheer van de gemeente) of fietsenstalling.

Op wie is dit protocol van toepassing?

Dit protocol is van toepassing op alle leden van de MHC De Reigers, haar vrijwilligers en/of medewerkers en haar bezoekers.

Uitgangspunten

1.Agressie en geweld worden niet geaccepteerd.

2.Incidenten worden gemeld aan de jeugdcommissie of het hoofdbestuur, ernstige incidenten worden gemeld aan de politie.

3.Slachtoffers van agressie en geweld worden beschermd door MHC De Reigers.

Hoe te handelen bij agressie en geweld?

Op het veld

1.Bij incidenten met agressie en geweld binnen het veld wordt in beginsel slechts opgetreden door de scheidsrechter.

2.Indien de agressie of het geweld niet met behulp van de spelregels afdoende kan worden gestopt, treedt de leider/coach van het team van de MHC De Reigers, waarbij het incident plaatsvindt, de- escalerend op en assisteert desgewenst de scheidsrechter.

3.Indien een speler van de MHC De Reigers als (mede) agressor wordt beschouwd, neemt de leider/coach direct de benodigde maatregelen, bijvoorbeeld door de speler te wisselen.

4.Indien een speler van de MHC De Reigers slachtoffer is van agressie of geweld, neemt de leider/coach direct de benodigde maatregelen om het slachtoffer te beschermen.

5.Wanner nodig: vraag om assistentie bij een van de bestuursleden (aanwezig of via telefoon). Geef duidelijk de plaats van het incident aan.

6.Schakel hulp in van omstanders, bij voorkeur minimaal 2 personen.

7.Bij voorkeur schakelt het eventueel aanwezige bestuurslid de politie in, maar indien dit eerder nodig is, wordt er door andere betrokkenen actie ondernomen.

8.Bel in noodgevallen 112 en bij niet noodgevallen 099-8844 conform de landelijke procedures. Voorbeelden van noodgevallen zijn situaties waarbij fysiek geweld is gebruikt, door bijvoorbeeld schoppen en slaan op het hoofd, borst en /of buik.

9.Omschrijf goed aan de hulpdiensten wat er gaande is, geef aan of er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.

10.Informeer of er een EHBO’er, arts en /of verpleegkundige op het terrein aanwezig is die kan

1.assisteren tot de hulpdienst is gearriveerd.

11.De scheidsrechter bepaalt het verdere wedstrijdverloop.

Buiten het veld

1.Bij incidenten van agressie en/of geweld zal worden opgetreden.

2.In beginsel wordt degene van wie de agressie uitgaat hierop aangesproken en wordt hem/haar gemaand de agressie te stoppen. Dit handelen is gericht op de-escalatie.

3.Is het onder punt 2 genoemde niet afdoende, dan is het noodzakelijk om grenzen en consequenties aan te geven en duidelijk te maken dat er een keuze is tussen of het zoeken naar een oplossing of het ondernemen van vervolgstappen.

4.Als deze vervolgstappen niet helpen, dan is het noodzakelijk om alarm te slaan. Let hierbij op gevaar en neem geen onnodige risico’s. Als er sprake is van persoonlijke bedreiging en de eerdere stappen hebben niet geholpen, sla altijd alarm.

5.Licht uiteindelijk iemand van de jeugdcommissie of het hoofdbestuur in (indien niet aanwezig)

6.Schakel hulp in van omstanders, bij voorkeur minimaal 2 personen.

7.Bij voorkeur schakelt het eventueel aanwezige bestuurslid de politie in, maar indien dit eerder nodig is, wordt er door andere betrokkenen actie ondernomen.

8.Bel in noodgevallen 112 en bij niet noodgevallen 099-8844 conform de landelijke procedures. Voorbeelden van noodgevallen zijn situaties waarbij fysiek geweld is gebruikt, door bijvoorbeeld schoppen en slaan op het hoofd, borst en /of buik.

9.Omschrijf goed aan de hulpdiensten wat er gaande is, geef aan of er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.

10.Informeer of er een EHBO’er, arts en /of verpleegkundige op het terrein aanwezig is die kan

12.assisteren tot de hulpdienst is gearriveerd.

Verdediging bij agressie en geweld

Het uitgangspunt is dat je nooit zelf agressie of geweld gebruikt. Als je persoonlijk wordt aangevallen, dan mag je wél jezelf verdedigen of bevrijden. De kracht die je daarbij gebruikt moet echter in verhouding staan tot wat je wordt aangedaan en je mag hiermee geen andere bedoeling hebben.

Afhandeling en nazorg

Direct na het incident moet de rust en veiligheid op het terrein van de MHC De Reigers worden hersteld en het slachtoffer(s) en de betrokkenen moeten steun krijgen. Dit begint al op de plaats waar het incident heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld het veld, de kantine of kleedkamer.

De leider, trainer en het eventuele aanwezige jeugdcommissie lid of hoofdbestuurslid, zien erop toe dat de steun gegeven wordt. Taken hierbij kunnen zijn:

1.Zorg dat er EHBO wordt verleend en er adequate aandacht is voor de medische situatie van het slachtoffer.

2.Evalueer of verder medische hulp geïndiceerd is, zo nodig na overleg met arts, huisartsenpost en/of spoedeisende hulp.

3.Breng het slachtoffer en eventuele andere betrokkenen wanneer nodig en/of gewenst naar huis.

4.Zorg dat alle betrokkenen hun verhaal kwijt kunnen.

5.Desgewenst worden slachtoffers van agressie ondersteund bij hun strafrechtelijke aangifte.

6.Organiseer eventuele overname van taken.

7.Zorg voor steun en opvang van eventuele getuigen.

8.Bij jeugdspelers worden de ouders geïnformeerd en ingeschakeld.

9.Zorg voor de start van een juiste communicatie binnen de club, neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie of het hoofdbestuur.

10.Van ieder geweldsincident wordt schriftelijk melding gemaakt bij de jeugdcommissie of het hoofdbestuur. Deze melding kan gedaan worden via een geschreven brief of een email.

11.Ook "lichtere ”incidenten” kunnen veel impact hebben. Bied te allen tijde hulp aan voor de verwerking.

12.Wanneer de melding is gemaakt aan een jeugdcommissielid of hoofdbestuurslid, dan communiceert deze persoon de gebeurtenissen dezelfde dag door aan de andere leden van deze commissies.

13.Eventuele op het terrein aanwezige jeugdcommissieleden of hoofdbestuursleden (wel of niet in functie), dienen bij escalatie altijd assistentie te verlenen aan de betrokkenen en dienen zich ook als zodanig te presenteren.

14.Escalaties altijd schriftelijk melden bij het hoofdbestuur, de leiders/trainers en de verantwoordelijke commissies van de betrokken club.

15.De jeugdcommissie of het hoofdbestuur zorgen voor een goede nazorg en afhandeling van het incident.

16.Wanneer gewenst kan er een vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld worden.