header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Communicatie

Update Energy Battle

5-2-2018 MHC De Reigers scoort flink met ENERGY BATTLE 

Het afgelopen twee jaar is er bij ledenvergaderingen en op deze website regelmatig aandacht geweest voor de ENERGY BATTLE. Met deze innovatieve en succesvolle energiebesparingswedstrijd voor sportverenigingen heeft onze vereniging zich lokaal, maar inmiddels ook landelijk, positief op de kaart gezet. De eerste wedstrijd is inmiddels succesvol afgerond. Het enthousiasme was groot. De besparingen indrukwekkend. Het succes van de ENERGY BATTLE leidde er ook toe dat de doorontwikkeling van het initiatief sinds de zomervakantie in een stroomversnelling terecht is gekomen. Tijdens de laatste ALV van 2017 hebben wij de aanwezige leden daarover bijgepraat. Maar we vertellen ons verhaal graag aan iedereen. Hoog tijd dus om de hele Reigersfamilie weer even bij te praten. 

ENERGY BATTLE? 
Voor wie het nog niet weet: op initiatief van MHC De Reigers probeerden zeven Haarlemmermeerse sportclubs een jaar lang hun stroomverbruik terug te dringen. Met tastbare resultaten, dankzij het bij de Reigers ontwikkelde Energiemonitoringsysteem (EMS) en de ondersteuning die wij daarbij leveren in de vorm van workshops. Op 15 november jl., bij het eind van de wedstrijd bleken de zeven deelnemers samen maar liefst 58.000 kWh te hebben bespaard. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van ca 14 huishoudens of de twee deelnemende tennisverenigingen samen! 

De ENERGY BATTLE werd gefinancierd door de gemeente Haarlemmermeer. Met de financiële bijdrage van de gemeente heeft het projectteam van de Reigers de monitorsystemen en de bijbehorende website kunnen produceren. 

Nu de wedstrijd achter ons ligt is het interessant om terug te kijken. Wat heeft de ENERGY BATTLE ons opgeleverd? 

Goed nieuws 1: De Reigers ontvangt 5.000 euro subsidie 
Om de deelnemers te inspireren tot nog verdergaande besparingsmaatregelen heeft de gemeente halverwege de wedstrijd aan alle deelnemers een extra duurzaamheidssubsidie aangeboden. De Reigers kon daarmee aanspraak maken op een bijdrage van 50 procent in beoogde duurzaamheids-investeringen, met een maximum van 5.000 euro mits we met een goed plan kwamen. Dat plan hadden we al liggen (oa LED verlichting in de kleedkamers en veld 3). De vereniging heeft de subsidie van 5.000 euro inmiddels ontvangen! Deze mooie en welkome bijdrage haalt het natuurlijk niet bij de 114.000 euro die deelnemer RKAV Pancratius dankzij de ENERGY BATTLE op haar rekening kreeg bijgeschreven. Dankzij het gedetailleerde monitorsysteem dat ze van ons in bruikleen kregen en de kennis en daadkracht van Gerard Meijer konden de energieleveranciers worden overtuigd dat zij jarenlang meer energiekosten in rekening brachten dan de club daadwerkelijk verbruikte. Na stevige onderhandelingen ontvingen zij het teveel betaalde bedrag terug. 

Goed nieuws 2:Reigers positief in het nieuws 
De ENERGY BATTLE levert onze vereniging veel goodwill op. Vooral bij onze belangrijkste partner: de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast genereert de wedstrijd een constante stroom van berichten in de media waar De Reigers steeds wordt gepositioneerd als een innovatieve en maatschappelijk betrokken vereniging. Lokaal zijn het vooral onze mediapartners HC Nieuws en Meerradio die frequent aandacht besteden aan de ENERGY BATTLE. Maar ook in het Haarlems Dagblad is het Reigers-initiatief al meerdere keren besproken. Als klap op de vuurpijl bestede het veelgelezen vakblad SPORT, BESTUUR EN MANAGEMENT in haar augustusnummer maar liefst vier pagina’s aan het aansprekende duurzaamheidsconcept van die Hoofddorpse hockeyvereniging. En begin 2018 verschijnt er De Reigers scoort flink met ENERGY BATTLE 2 een boek met ‘aansprekende ideeën vanuit sportverenigingen’, waarin ook de ENERGY BATTLE een plaatsje heeft. Wie we ook spreken, we ontvangen altijd positieve reacties. Het concept slaat overal aan. Philips wil met ons praten, NOC*NSF vindt het concept interessant. En het aantal ‘energie-advies bureautjes’ dat met ons wil praten over samenwerking is inmiddels niet meer op 1 hand te tellen. En steeds wordt onze vereniging genoemd als de bakermat van dit mooie initiatief. Met andere woorden, de ENERGY BATTLE zet de Reigers positief in de spotlights. 

Goed nieuws 3: ENERGY BATTLE krijgt een vervolg 
Gezien het succes van de ENERGY BATTLE en het enthousiasme van alle betrokken partijen kon het bijna niet uitblijven: het ENERGY BATTLE projectteam besloot al voor de zomer van 2017 om het initiatief door te zetten. En dan niet op dezelfde voet. Nee, dan zou het ook groter moeten. Meerdere wedstrijden tegelijk! Ook buiten de gemeente Haarlemmermeer! En ook buiten de sport! De gemeente Haarlemmermeer had zich bij monde van duurzaamheidswethouder John Nederstigt al in een vroeg stadium gemeld voor een vervolg. Niet één, maar twee wedstrijden graag. Eén voor sportverenigingen en één voor basisscholen. Zowel inhoudelijk als financieel waren we er snel uit. En ook de wens om buiten onze gemeente actief te zijn werd al snel ingewilligd. De gemeente Medemblik kwam als eerste met een concreet verzoek, inclusief de benodigde financiering. Waardoor er begin 2018 maar liefst drie nieuwe ENERGY BATTLES van start gaan!! Na maanden van relatieve rust is het projectteam van de ENERGY BATTLE momenteel dus weer druk bezig met de voorbereidingen van de volgende wedstrijden. We hebben daarbij gelukkig ondersteuning gevonden. We zochten een extra teamlid met de juiste papieren om in meterkasten te mogen werken en vonden die in de persoon van Arno Vaes. Geen Reigers-lid, maar wel een betrokken vrijwilliger, oa bij onze buren De Heimanshof en het duurzaamheidscentrum NMCX. En we gaan samenwerken met het Kaj Munk College. Leerlingen in de Technasium-opleiding gaan als praktijk-werk een deel van het productiewerk (solderen) verzorgen. Ook hier wordt de gemeente heel blij van. 

De Reigers en de ENERGY BATTLE: liefst wel de baten, niet de lasten. 
Oprichting van een stichting Bovenstaande voorbeelden laten zien dat onze verenging op diverse manieren profiteert van de ENERGT BATTLE. Goodwill, positieve PR en een extra subsidie zijn welkome effecten van het organiseren van de duurzaamheidswedstrijd. Daarnaast leveren alle getroffen maatregelen significante (en structurele!) energiebesparingen op. Als club profiteren we dus flink van de ENERGY BATTLE. 
Het is de bedoeling dat De Reigers de komende jaren blijft meeprofiteren van de groei van de ENERGY BATTLE. Tegelijk is het zaak dat de vereniging geen last ondervindt van de ENERGY BATTLE of risico’s loopt. Vooral op financieel-organisatorisch vlak moet er daarom wel iets veranderen. Er gaat komende jaren veel geld om in de diverse ENERGY BATTLE’s. Financiële verplichtingen brengen risico’s met zich mee. Bovendien vergen al die wedstijden extra inzet van de penningmeester. In samenspraak met het bestuur is daarom besloten om de ENERGY BATTLE onder te brengen in een aparte stichting. Daarmee schermen we de vereniging af voor evt financiële risico’s en wordt de penningmeester ontlast. Op 8 december 2017 is de Stichting ENERGY BATTLE opgericht. De stichting heeft een bestuur bestaande uit drie personen, waarvan één met een Reigers-link en twee onafhankelijke externen. Voormalig Reigers-voorzitter Erik Klein Nagelvoort vervult de rol van voorzitter van het stichtingsbestuur. De twee overige leden zijn Corniel Groenen (hoofd afdeling sport van de gemeente Den Bosch) en duurzaamheidsadviseur Johan Zonderland (ja, de broer van…). 

 De Reigers-vrijwilligers die nu actief zijn in de ENERGY BATTLE blijven dat doen uit de overtuiging dat dit vrijwilligerswerk bijdraagt aan het succes van de Reigers. Zij ontvangen in geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De enige uitzondering hierop betreffen de installatiewerkzaamheden (montagewerk in meterkasten). Dit is professioneel installatiewerk dat alleen mag worden gedaan door gekwalificeerde technici. Bovendien moet de installatie plaatsvinden in werktijden, wat schuurt met vrijwilligersinzet. Voor deze werkzaamheden wordt het bedrijf GE4ALL van Gerard Meijer ingehuurd. Daarmee zijn de installatiewerkzaamheden ook via GE4ALL verzekerd. De vrijwilligers in het ENERGY BATTLE projectteam krijgen wel eventueel gemaakte (reis)kosten vergoed. In het eerste kwartaal van 2018 zullen wij nog bezig zijn met het ontvlechten van de financiën van de ENERGY BATTLE en de vereniging en het overzetten van de formele relaties met de beide opdrachtgevers, de gemeenten Haarlemmermeer en Medemblik. Wanneer dat alles is afgerond staat de ENERGY BATTLE op eigen benen. 

De Reigers en de ENERGY BATTLE: de band blijft bestaan 
Dat wil echter niet zeggen dat daar mee de banden tussen onze vereniging en het succesvolle initiatief definitief worden verbroken. Zeker niet. Vanuit de juridische en financiële zelfstandigheid zijn beide partijen gebaat bij een innige band. Voor de ENERGY BATTLE is en blijft de achtergrond als verenigings- en vrijwilligersinitiatief van grote waarde. ‘Van vrijwilligers, voor vrijwilligers’ is één van de charmes van het initiatief. En ook voor De Reigers is het zinvol en prettig om de ENERGY BATTLE te blijven koesteren. Omdat het op overtuigende wijze aantoont dat wij als vereniging proberen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Maatschappelijk betrokken zijn. In discussies over ‘de sportvereniging van de toekomst’ staat steeds centraal dat verenigingen die ook in de toekomst succesvol willen zijn zich actief zullen moeten richten op ‘verbinden’ en ‘waarde toevoegen’. Op het bij elkaar brengen (verenigen) van mensen en organisaties en het inspelen op behoeften. Op behoeften van leden. Maar in toenemend mate ook op de behoeften van andere partijen in de samenleving. Sluit allianties, wordt onderdeel van netwerken. En ga creatief op zoek naar waar je als vereniging je sterke punten kunt inzetten. Sommige deskundigen voorzien zelfs dat verenigingen iets van de huidige startup-mentaliteit zullen moeten bezitten. Innovatief en authentiek. In dit toekomstperspectief heeft De Reigers met haar ENERGY BATTLE een geweldig voorbeeld. Duurzaam, innovatief, verbindend, inspirerend en van waarde voor anderen. Dat wordt gewaardeerd. Ook financieel gezien. De ENERGY BATTLE zal waar mogelijk trachten De Reigers ook in de toekomst mee te laten profiteren van haar successen en de ontvangen waardering. Kortom, de ENERGY BATTLE en De Reigers hebben veel aan elkaar. Nu én in de toekomst.

Tot slot 
Met dit bericht hebben wij jullie weer bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen rond de ENERGY BATTLE. Wil je meer weten? Schiet ons gerust aan op de club. De kans is groot dat we net weer iets nieuws hebben meegemaakt. Wat de ENERGY BATTLE is één groot avontuur. En we hebben geen idee waar het ophoudt. 

Duurzame groet,
Het ENERGY BATTLE projectteam 
Gerard Meijer, Gert Jan Regtuit, Arno Vaes, Ellen Verhoogt, Pieter Verhoogt, Henri Volkers