header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Lid worden - Contributie

Contributiereglement seizoen 2021/2022

De contributies voor het seizoen 2021-2022 blijven wederom onveranderd ivm het afgelopen Corona jaar.

Contributie 2021/2022

Ledengroep

Contributie regulier*

Inschrijf-geld

Trainings-lid

Senioren

€ 418

€ 50

€ 302

Recreanten

€ 302

€ 50

 

A-Jeugd

€ 418

€ 50

€ 302

B-Jeugd

€418

€ 50

€ 302

C-Jeugd

€ 418

€ 50

€302

D-Jeugd

€ 373

€ 50

€ 274

E-Jeugd 2de jaars

€ 352

€ 20

€ 259

E-jeugd 1e jaars (geen zaal)

€ 352

€ 20

€ 259

F-Jeugd

€ 318

€ 20

€ 237

Benjamins

€ 218

€ 20

 

Funkey

€ 116

€ 20

 

G-Hockey

€ 152

 

 

Niet-Spelend lid**

€ 40

 

 

Donateur**

€ 85

 

 

Tophockey-toeslag senioren**

€ 85

 

 

Tophockey-toeslag A,B,C **

€ 85

 

 

Zaalhockey-toeslag competitie senioren**

€ 28

 

 

Zaalhockey-toeslag competitie A,B,C,D,E-2de jrs

€ 28

 

 

Studententeamleden

€ 195

 

 

Walking hockey

€ 78

 

 

Ouders op zondag**

€ 156

 

 

* De reguliere contributie is inclusief de verplichte KNHB-afdracht

**Op deze lidmaatschappen en toeslagen geldt geen familie korting

Tophockey-toeslag geldt voor de selectie/eerste teams dames/heren 1, A1, B1, C1.
Zaalhockey-toeslag geldt alleen voor de leden van de senioren en A, B, C, D en 2de jrs E die aan de zaal competitie hebben deelgenomen. Afmelden hiervoor gaat via de desbetreffende lijn coördinator.

 

Studententeam:

Leden die studeren en niet in de gelegenheid zijn om door de weeks te komen trainen, komen in aanmerking om, voor maximaal 4 jaar, deel te nemen aan een studententeam.

 • Om in aanmerking te komen dient jaarlijks vóór eind augustus een verzoek te worden ingediend bij de TC senioren, door een kopie van een geldige OV-studentenkaart en DUO / BVI  mee te sturen.
 • Zonder een geldig BVIwordt het volledig verschuldigd contributiebedrag berekend.
 • Studentenleden spelen uitsluitend wedstrijden en krijgen géén training. Bij onvoldoende deelname voor het vormen van een studententeam besluit het Bestuur of de studenten met een regulier team mee kunnen spelen.
 • Het lidmaatschap is pas definitief NA de bevestiging van de TC. 
 • Bewaar de bevestigingsmail om later misverstanden te voorkomen.
 • Het studentlidmaatschap vervalt automatisch na elk seizoen, tenzij tijdig verlenging is aangevraagd, zoals hiervoor omschreven. (Email: [email protected]
 • Na 1 december vervalt het recht op het studentlidmaatschap.

 

Familiekorting

Bij 3 of meer familieleden, wonende op eenzelfde adres, krijgen alle familieleden een korting van 10% op de totale contributie. De met ** gemarkeerde toeslagen en contributies vallen buiten deze regeling.


Automatische incasso

Voor alle leden is het lidmaatschap alleen mogelijk met een automatische incasso, de incasso zal als volgt plaatsvinden:

Incasso 1: medio juli = inschrijfgeld + tophockeytoeslag 

Incasso 2: medio augustus = 1/4 contributie

Incasso 3: medio  september = 1/4 contributie

Incasso 4: medio oktober = 1/4 contributie

Incasso 5: eind januari = 1/4 contributie + zaalhockey competitietoeslag

 • De bijbehorende facturen zullen uitsluitend per mail worden verstuurd.
 • De automatische incasso blijft geldig gedurende de periode van lidmaatschap.
 • Ook facturen met betrekking tot door de KNHB opgelegde boetes n.a.v. gele en/of rode kaarten plus facturen i.v.m. uitgereikte kleding vindt plaats middels een machtiging tot automatische incasso.
 • Communicatie met betrekking tot contributies en toeslagen vindt uitsluitend plaats via email. ([email protected])
 • Het lid (of ouders van jeugdleden) is er altijd verantwoordelijk voor dat het juiste e-mailadres en het juiste bankrekeningnummer bekend is bij de ledenadministratie. E-mail adressen kunnen zelf ingevoerd worden op onze website in het persoonlijke menu. Het wachtwoord en lidmaatschapsnummer ontvangt ieder nieuw lid. Mocht dit niet meer bekend zijn stuur dan een mailtje sturen naar ledenadministratie. ([email protected])  
 • Er is ruimte voor een tweede emailadres, wat met name voor ouders van jeugdleden moet worden gebruikt.
 • Indien de automatische incasso van een ander rekeningnummer dient plaats te vinden kunt u via onderstaande link een nieuwe automatische incasso formulier printen, invullen, scannen en mailen naar de ledenadministratie. (let op: voor ieder lid geldt een aparte machtiging)

 

Formulier machtiging automatische incasso

 

Betalingsregelingen

Indien een lid voor het komende seizoen van een betalingsregeling gebruik wil maken, kan dat door contact op te nemen met de ledenadministratie, via de email: [email protected].

 • Een regeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf, het lid/of de ouders van het lid moeten zèlf contact opnemen.
 • Een regeling is alleen mogelijk met een automatische incasso. Er wordt dan voor gezorgd, dat er op de overeengekomen data, de betreffende bedragen van de bankrekening worden afgeschreven.
 • De Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport: Indien noodzakelijk en bij financiële problemen kan er een beroep gedaan worden voor een mogelijke bijdrage in de contributie. Het Jeugdfonds Sport of St. Leergeld betalen dan de contributie en de sportspullen tot een maximum, door hun aangegeven, per jaar, per kindaan de vereniging en/of sportwinkel. Stichting Leergeld Haarlemmermeer kan als schakel naar het Jeugdfonds Sport fungeren. Deze Stichting helpt gezinnen inzake kosten van o.a. sportactiviteiten van kinderen van 4 tot en met 18 jaar.

 

U kunt dan contact opnemen via e-mail [email protected]

Ook kunt u de website www.leergeld.nl/haarlemmermeer raadplegen. Mocht u hier gebruik van gaan maken. Mail dat dan ook naar de ledenadministratie. ([email protected])

 

Sancties

Helaas heeft het verleden laten zien dat er aanmaningen en geweigerde incasso's plaats vinden. MHC de Reigers streeft ernaar om vrijwilligers niet onnodig werk te laten verrichten en heeft een actief sanctiebeleid goedgekeurd in de ALV van 26 juni 2012.

Dit betekent het volgende:

Bij automatische incasso's worden geweigerde incasso's als volgt behandeld.

·    1e weigering is een waarschuwingsmail.

·    2e weigering is een administratieve toeslag van € 20

·    3e weigering is een extra administratieve toeslag van € 50

·    4e weigering is een speelverbod en wordt een incassobureau ingezet.

·    Is er per 1 mei nog steeds niet betaald, dan wordt betreffende lid aangemeld als wanbetaler bij de KNHB.

·    Als de contributies van een voorgaand jaar nog niet zijn betaald, wordt het lid uitgesloten van deelname in het nieuwe seizoen totdat alle betalingen zijn gedaan.


Aanmelden als lid

Het lidmaatschap duurt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij aanmeldingen vóór 1 januari betaalt men 100% van de contributie. Bij aanmelding tussen 1 januari en 1 april 50% en ná 1 april 25%.

 

Contributie

De contributie bestaat uit een clubdeel en een deel afdracht KNHB. Bij berekeningen van minder dan 100% van de contributie, wordt de afdracht KNHB altijd berekend op 100% en is de korting uitsluitend op het clubdeel van toepassing.

 

Aanmelden oud-leden 

Leden die vóór 1 mei hebben opgezegd, maar zich voor 1 juli van hetzelfde jaar weer aanmelden, wordt geen inschrijfgeld meer in rekening gebracht.

Echter, ze worden niet ingedeeld in een team in deze periode en hebben ook geen rechten meer om ingedeeld worden in een bepaald team.

Oud-leden die na een periode "buiten" weer opnieuw lid worden hoeven niet opnieuw weer inschrijfgeld te betalen.


Coulance

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie i.v.m. een verhuizing, blessure, stage buitenland of zwangerschap.

 • Indien een lid niet actief heeft kunnen spelen voor een periode van minimaal 5 maandendan kan er een verzoek voor coulance per mail, onder vermelding van 'Coulanceverzoek [naam]', worden gestuurd naar [email protected].
 • Pas als het Bestuur coulance verleent dan vindt een (deel)restitutie plaats.
 • Bewaar de bevestigingsmail van het bestuur goed, om later misverstanden te voorkomen.

 

 

Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen plaats te vinden in verband met de tijdige opgave die MHC De Reigers aan de KNHB moet doen van het aantal elftallen, achttallen en zestallen dat in het nieuwe seizoen aan de competitie zal deelnemen. Opzegging kan uitsluitend digitaal plaatsvinden via een e-mail aan: [email protected].

Zie verder hoofdstuk "Lid Worden Opzeggen” op deze site.

 

Overig

De contributiebedragen worden elk seizoen vastgesteld tijdens de ALV in juni van elk seizoen. Per seizoen kunnen de contributiebedragen wijzigen. Jaarlijks wordt de contributie minimaal verhoogd met het indexering cijfer zoals door de KNHB is gehanteerd wordt in het voorgaande seizoen. Het bedrag wordt naar boven afgerond op hele bedragen.