header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Lid worden - Contributie

Contributiereglement seizoen 2023/2024

De contributies voor het seizoen 2023-2024 worden licht verhoogd, rekening houdend met de indexatie cijfers zoals aangegeven door de KNHB.


Contributie 2023/2024

NIEUW

Contributie regulier*

Inschrijf-geld

Trainings-lid

Senioren

€ 460

€ 50

€ 310

Recreanten

€ 320

€ 50

Jeugd Onder 18 (oude A)

€ 460

€ 50

€ 310

Jeugd Onder 16 (oude B)

€ 460

€ 50

€ 310

Jeugd Onder 14 (oude C)

€ 460

€ 50

€ 310

Jeugd Onder 12 (oude D)

€ 405

€ 25

€ 280

Jeugd Onder 10 (oude 8 E)

€ 380

€ 25

€ 280

Jeugd Onder 9 (oude 6 E)

€ 380

€ 25

€ 265

Jeugd Onder 8 (oude F)

€ 340

€ 25

€ 245

Benjamins

€ 235

€ 25

Funkey

€ 130

€ 25

G-Hockey

€ 165

Niet-Spelend lid**

€ 45

Donateur**

€ 100

Tophockey toeslag** senioren

€ 100

Tophockey toeslag** O18,O16,O14

€ 100

Zaalhockey toeslag** competitie senioren

€ 36

Zaalhockey toeslag** competitie O18,O16, O14,O12,O10

€ 36

Studententeamleden***

€ 210

Walking hockey

€ 120

Ouders op zondag**

€ 160


* De reguliere contributie is inclusiefde verplichte KNHB-afdracht en inclusief de mogelijkheid om te trainen in de zaal in de winterperiode, maar exclusief de toeslag voor de leden die deelnemen aan de zaalcompetitie.

** Op deze lidmaatschappen en op toeslagen geldt geen familie korting.

- Tophockey-toeslag geldt voor alle selectie teams vanaf O14.

-Zaalhockey toeslag geldt alleen voor de leden van de senioren en O18, O16, O14, O12, O10 die aan de zaal competitie hebben deelgenomen. Afmelden hiervoor gaat via de desbetreffende lijn coördinator.

*** Ook leden die niet studeren maar in verband met werk niet in de gelegenheid zijn om door de week te trainen maar wel aan de reguliere competitie willen deelnemen kunnen ook in aanmerking komen voor het studententeamlidmaatschap. Hierover gaat de desbetreffende TC.

Studententeam:

Leden die studeren en niet in de gelegenheid zijn om door de weeks te komen trainen, komen in aanmerking om, voor maximaal 4 jaar, deel te nemen aan een studententeam.

·Om in aanmerking te komen dient jaarlijks vóór eind augustus een verzoek te worden ingediend bij de TC senioren, door eenkopie van een geldige OV-studentenkaart en DUO / BVI mee te sturen.

Zonder een geldig BVI wordt het volledig verschuldigd contributiebedrag berekend.

·Studentenleden spelen uitsluitend wedstrijden en krijgen géén training. Bij onvoldoende deelname voor het vormen van een studententeam besluit het Bestuur of de studenten met een regulier team mee kunnen spelen.

·Het lidmaatschap is pas definitief NA de bevestiging van de TC.

·Bewaar de bevestigingsmail om later misverstanden te voorkomen.

·Het studentlidmaatschap vervalt automatisch na elk seizoen, tenzij tijdig verlenging is aangevraagd, zoals hiervoor omschreven.(Email: [email protected])Na 1 december vervalt het recht op het studentlidmaatschap.

Familiekorting

Bij 3 of meer familieleden, wonende op eenzelfde adres, krijgen alle familieleden een korting van 10% op de totale contributie. De met ** gemarkeerde toeslagen en contributies vallen buiten deze regeling.

Automatische incasso

Voor alle leden is het lidmaatschap alleen mogelijk met een automatische incasso, de incasso zal als volgt plaatsvinden:

Incasso 1: medio juli = inschrijfgeld + tophockeytoeslag

Incasso 2: medio augustus = 1/4 contributie

Incasso 3: medio september = 1/4 contributie

Incasso 4: medio oktober = 1/4 contributie

Incasso 5: eind januari = 1/4 contributie + zaalhockey competitietoeslag

·De bijbehorende facturen zullen uitsluitend per mail worden verstuurd.

·De automatische incasso blijft geldig gedurende de periode van lidmaatschap.

·Ook facturen met betrekking tot door de KNHB opgelegde boetes n.a.v. gele en/of rode kaartenplus facturen i.v.m. uitgereikte kleding vindt plaats middels een machtiging tot automatische incasso.

·Communicatie met betrekking tot contributies en toeslagen vindt uitsluitend plaats via email. ([email protected])

·Het lid (of ouders van jeugdleden) is er altijd verantwoordelijk voor dat het juiste e-mailadres en het juiste bankrekeningnummer bekend is bij de ledenadministratie. E-mail adressen kunnen zelf ingevoerd worden op onze website in het persoonlijke menu. Het wachtwoord en lidmaatschapsnummer ontvangt ieder nieuw lid. Mocht dit niet meer bekend zijn stuur dan een mailtje sturen naar ledenadministratie. ([email protected])

·Er is ruimte voor een tweede emailadres, wat met name voor ouders van jeugdleden moet worden gebruikt.

·Indien de automatische incasso van een ander rekeningnummer dient plaats te vinden kunt u via onderstaande link een nieuwe automatische incasso formulierprinten, invullen, scannen en mailen naar de ledenadministratie. (let op: voor ieder lid geldt een aparte machtiging)

Formulier machtiging automatische incasso

Betalingsregelingen

Indien een lid voor het komende seizoen van een betalingsregeling gebruik wil maken, kan dat door contact op te nemen met de ledenadministratie, via de email: [email protected].

·Een regeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf, het lid/of de ouders van het lid moeten zèlf contact opnemen.

·Een regeling is alleen mogelijk met een automatische incasso. Er wordt dan voor gezorgd, dat er op de overeengekomen data, de betreffende bedragen van de bankrekening worden afgeschreven.

·De Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport: Indien noodzakelijk en bij financiële problemen kan er een beroep gedaan worden voor een mogelijke bijdrage in de contributie. Het Jeugdfonds Sport of St. Leergeld betalen dan de contributie en de sportspullen tot een maximum, door hun aangegeven, per jaar, per kind aan de vereniging en/of sportwinkel. Stichting Leergeld Haarlemmermeer kan als schakel naar het Jeugdfonds Sport fungeren. Deze Stichting helpt gezinnen inzake kosten van o.a. sportactiviteiten van kinderen van 4 tot en met 18 jaar.

U kunt dan contact opnemen via e-mail [email protected]

Ook kunt u de website www.leergeld.nl/haarlemmermeer raadplegen. Mocht u hier gebruik van gaan maken. Mail dat dan ook naar de ledenadministratie. ([email protected])

Sancties

Helaas heeft het verleden laten zien dat er aanmaningen en geweigerde incasso's plaats vinden. MHC de Reigers streeft ernaar om vrijwilligers niet onnodig werk te laten verrichten en heeft een actief sanctiebeleid goedgekeurd in de ALV van 26 juni 2012.

Dit betekent het volgende:

Bij automatische incasso's worden geweigerde incasso's als volgt behandeld.

·1e weigering is een waarschuwingsmail.

·2e weigering is een administratieve toeslag van € 20

·3e weigering is een extra administratieve toeslag van € 50

·4e weigering is een speelverbod en wordt een incassobureau ingezet.

·Is er per 1 mei nog steeds niet betaald, dan wordt betreffende lid aangemeld als wanbetaler bij de KNHB.

·Als de contributies van een voorgaand jaar nog niet zijn betaald, wordt het lid uitgesloten van deelname in het nieuwe seizoen totdat alle betalingen zijn gedaan.

Aanmelden als lid

Het lidmaatschap duurt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij aanmeldingen vóór 1 januari betaalt men 100%van de contributie. Bij aanmelding tussen 1 januari en 1 april 50%en ná 1 april 25%.

Contributie

De contributie bestaat uit een clubdeel en een deel afdracht KNHB. Bij berekeningen van minder dan 100% van de contributie, wordt de afdracht KNHB altijd berekend op 100% en is de korting uitsluitend op het clubdeel van toepassing.

Aanmelden oud-leden

Leden die vóór 1 mei hebben opgezegd, maar zichvoor 1 juli van hetzelfde jaar weer aanmelden, wordt geen inschrijfgeld meer in rekening gebracht.

Echter, ze worden niet ingedeeld in een team in deze periode en hebben ook geen rechten meer om ingedeeld worden in een bepaald team.

Oud-leden die na een periode "buiten" weer opnieuw lid worden hoeven niet opnieuw weer inschrijfgeld te betalen.

Coulance

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie i.v.m. een verhuizing, blessure, stage buitenland of zwangerschap.

·Indien een lid niet actief heeft kunnen spelen voor een periode van minimaal 5 maanden dan kan er een verzoek voor coulance per mail, onder vermelding van'Coulanceverzoek [naam]', worden gestuurd naar [email protected].

·Pas als het Bestuur coulance verleent dan vindt een (deel)restitutie plaats.

·Bewaar de bevestigingsmail van het bestuur goed, om later misverstanden te voorkomen.

Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen plaats te vinden in verband met de tijdige opgave die MHC De Reigers aan de KNHB moet doen van het aantal elftallen, achttallen en zestallen dat in het nieuwe seizoen aan de competitie zal deelnemen.

Opzegging kan uitsluitend digitaal plaatsvinden via een e-mail aan: [email protected].

Zie verder hoofdstuk "Lid Worden Opzeggen” op deze site.

Overig

De contributiebedragen worden elk seizoen vastgesteld tijdens de ALV in juni van elkseizoen. Per seizoen kunnen de contributiebedragen wijzigen. Jaarlijks wordt de contributie minimaal verhoogd met het indexering cijfer zoals door de KNHB is gehanteerd wordt in het voorgaande seizoen. Het bedrag wordt naar boven afgerond op hele bedragen.