header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Lid worden - Contributie

Contributiereglement seizoen 2019/2020

De contributies voor het seizoen 2019-2020 krijgen een prijsindex verhoging van 1.3%, naar boven afgerond op hele bedragen. Dit geldt voor alle contributies en de toeslagen zaal, behalve G-Hockey en de niet-actieve leden. Inschrijfgeld en overige toeslagen blijven onveranderd

Ledengroep Contributie regulier Inschrijfgeld Trainingslid
Senioren
418 eur 50 eur 302 eur
Recreanten 302 eur 50 eur
A-Jeugd 418 eur 50 eur 302 eur
B-Jeugd 418 eur 50 eur 302 eur
C-Jeugd 418 eur 50 eur 302 eur
D-Jeugd 373 eur 50 eur 274 eur
E-Jeugd 352 eur 20 eur 259 eur
F-Jeugd 318 eur 20 eur 237 eur
Benjamins 218 eur 20 eur
Funkey 116 eur 20 eur
G-Hockey 152 eur
Niet-Spelend lid* 40 eur
Donateur* 85 eur
Tophockey toeslag
Senioren, ABCD*
100 eur
Zaalhockey competitie 28 eur

Studententeamleden 195 eur
Walking hockey 78 eur
Ouders op zondag* 156 eur

Studententeamlid: leden (zowel senioren als junioren) die studeren en niet in de gelegenheid zijn om door de weeks te komen trainen komen in aanmerking voor maximaal 4 jaar het studentenlidmaatschap. Om in aanmerking te komen dient het studentenlid aan te tonen dat hij/zij studeert, en trainen daardoor geen optie is.

Studentenleden spelen uitsluitend wedstrijden en krijgen geen training. Bij onvoldoende deelname voor het vormen van een studententeam besluit het Bestuur.

 

Familiekorting is van toepassing bij 3 of meer familieleden wonende op eenzelfde adres. Zij krijgen in dat geval voor alle familieleden een korting van 10% op de totale contributie. De met * gemarkeerde toeslagen en contributies vallen buiten de regeling.

 

Automatische incasso

Voor alle leden is lidmaatschap alleen mogelijk met een automatische incasso, de incasso zal als volgt plaatsvinden:

Incasso 1: 4e week juli = inschrijfgeld + tophockeytoeslag 

Incasso 2: 4e week augustus = 1/4 contributie

Incasso 3: 4e week september = 1/4 contributie

Incasso 4: 4e week oktober = 1/4 contributie

Incasso 5: 1e week januari = 1/4 contributie + zaalhockey competitie

 

De bijbehorende facturen zullen uitsluitend per mail worden verstuurd. De automatische incasso blijft geldig gedurende de periode van lidmaatschap. Ook facturen met betrekking tot door de KNHB opgelegde boetes n.a.v. gele en/of rode kaarten plus facturen i.v.m. uitgereikte kleding vindt plaats middels een machtiging tot automatische incasso.

Communicatie met betrekking tot contributies en toeslagen vindt uitsluitend plaats via email. Het lid (of ouders van jeugdleden) is er altijd verantwoordelijk voor dat het juiste e-mailadres en het juiste bankrekeningnummer bekend is bij de ledenadministratie. E-mail adressen kunnen zelf ingevoerd worden op onze website in het persoonlijke menu. Het wachtwoord en lidmaatschapsnummer ontvangt ieder nieuw lid. Mocht dit niet meer bekend zijn stuur dan een mailtje sturen naar [email protected] Er is ruimte voor een tweede emailadres wat met name voor ouders van jeugdleden moet worden gebruikt.

Wijziging automatische incasso

Indien de automatische incasso van een ander rekeningnummer dient plaats te vinden kunt u via onderstaande link een nieuwe automatische incasso formulier printen, invullen, scannen en mailen naar: [email protected]

Formulier machtiging automatische incasso


Betalingsregelingen

Indien een lid voor het komende seizoen van een betalingsregeling gebruik wil maken, kan dat door contact op te nemen met de ledenadministratie, via de email: [email protected] Een regeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf, het lid/of de ouders van het lid moeten zelf contact opnemen. Een regeling is alleen mogelijk met een automatische incasso. Er wordt dan voor gezorgd, dat er op de overeengekomen data, de betreffende bedragen van de bankrekening worden afgeschreven.

De Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds.

Indien noodzakelijk en bij financiĆ«le problemen kan er een beroep gedaan worden voor een mogelijke bijdrage in de contributie. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en de sportspullen tot een maximum van € 225,00 per jaar per kind aan de vereniging en/of sportwinkel. Stichting Leergeld Haarlemmermeer kan als schakel naar het Jeugdsportfonds fungeren. Deze Stichting helpt gezinnen inzake kosten van o.a. sportactiviteiten van kinderen van 4 tot en met 18 jaar. U kunt dan contact opnemen via e-mail [email protected] . Ook kunt u de website www.leergeld.nl/haarlemmermeer raadplegen.

Sancties

Helaas heeft het verleden laten zien dat er aanmaningen en geweigerde incasso's plaats vinden. MHC de Reigers streeft ernaar om vrijwilligers niet onnodig werk te laten verrichten en heeft een actief sanctiebeleid goedgekeurd in de ALV van 26 juni 2012. Dit betekent het volgende: Bij automatische incasso's worden geweigerde incasso's als volgt behandeld.

1e weigering is een waarschuwingsmail.

2e weigering is een administratieve toeslag van € 20

3e weigering is een extra administratieve toeslag van € 50

4e weigering is een speelverbod en wordt een incassobureau ingezet. Is er per 1 mei nog steeds niet betaald dan wordt betreffende lid aangemeld als wanbetaler bij de KNHB. Als de contributies van een voorgaand jaar nog niet zijn betaald, wordt het lid uitgesloten van deelname in het nieuwe seizoen totdat alle betalingen zijn gedaan.

 

Aanmelden als lid

Het lidmaatschap duurt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij aanmeldingen voor 1 januari betaalt men 100% van de contributie. Bij aanmelding tussen 1 januari en 1 april 50% en na 1 april 25%.

Contributie

De contributie bestaat uit een clubdeel en een deel afdracht KNHB. Bij berekeningen bij minder dan 100% wordt de afdracht KNHB altijd berekend op 100% en is de korting uitsluitend op het clubdeel van toepassing.

 

Aanmelden oud-leden

Leden die voor 1 mei hebben opgezegd, maar zich voor 1 juli van hetzelfde jaar weer aanmelden, wordt geen inschrijfgeld meer in rekening gebracht. Echter ze zijn niet ingedeeld in een team in deze periode en hebben ook geen rechten meer op ingedeeld worden in een bepaald team. Oud-leden die na een periode "buiten" weer opnieuw lid worden hoeven niet opnieuw weer inschrijfgeld te betalen.

Coulance

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie i.v.m. een verhuizing, blessure, stage buitenland of zwangerschap. Indien een lid niet actief heeft kunnen spelen voor een periode van minimaal 5 maanden dandan kan er een verzoek voor coulance per mail, onder vermelding van 'Coulanceverzoek [naam]', worden gestuurd naar [email protected]. Pas als het Bestuur coulance verleent dan vindt een (deel)restitutie plaats.

 

Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen plaats te vinden in verband met de tijdige opgave die MHC De Reigers aan de KNHB moet doen van het aantal elftallen, achttallen en zestallen dat in het nieuwe seizoen aan de competitie zal deelnemen. Opzegging kan uitsluitend digitaal plaatsvinden via een e-mail aan:[email protected] Indien opzegging niet voor 1 mei plaatsvindt, is de volgende contributie (clubdeel) verschuldigd: 

- voor 1 mei voor nieuwe seizoen 0%
- opzeggen na 30 april maar voor 1 september: 50% van de gehele contributie van het nieuwe seizoen
- opzeggen op of na 1 september: 100% van de gehele contributie voor het nieuwe seizoen


Leden, die in afwachting zijn van examenuitslag en/of loting voor de nieuwe opleiding, kunnen uitstel krijgen om tot 15 juni kosteloos hun lidmaatschap op te zeggen. Zij dienen hiertoe voor 1 mei per mail een verzoek in te dienen bij [email protected] (afdracht KNHB in contributie is altijd 100%)

Indexering

Jaarlijks wordt de contributie minimaal verhoogd met het indexering cijfer zoals door de KNHB is gehanteerd wordt in het voorgaande seizoen. Het bedrag wordt naar boven afgerond op hele bedragen.